Masz pytania?
tel. 71 707 28 06, 508 138 790
biuro@domyczystejenergii.pl

Program RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Cel programu
Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.

Program promuje ideę energooszczędności w gospodarstwach domowych, ma na celu również podnoszenie świadomość ekologicznej polskich rodzin. Narodowy Fundusz ma nadzieję, że wdrożenie programu Ryś wpłynie na rozwój rynku dostawców urządzeń i usług oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Jest to kolejna oferta skierowana do gospodarstw domowych, po programie dopłat do kolektorów słonecznych, dopłat do domów energooszczędnych oraz programie „Prosument” – odnawialne źródła energii. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz środowiska jest jednym z priorytetów Narodowego Funduszu. Dlatego też równolegle z pilotażem programu Ryś będzie wdrażany program edukacji ekologicznej, – kampania informacyjno-edukacyjna w mediach ogólnopolskich oraz programu aktywnej edukacji w regionach.

_logo_rys_kolor

Efektem ekologicznym programu będzie zmniejszenie zużycia energii końcowej o 300 tys. GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 25 tys. Mg/rok, ograniczenie emisji pyłów PM10 o 50 Mg/rok oraz pyłów PM2,5 o 45 Mg/rok.

Pełna treść programu „Ryś” na stronie NFOŚiGW

Kiedy można skorzystać z dofinansowania
Program będzie realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015-2020 z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją do 2017 r.

Kto może skorzystać z programu
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Ocieplenie dachu / stropodachu;
 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

 • Instalacja kotła kondensacyjnego;
 • Instalacja węzła cieplnego;
 • Instalacja kotła na biomasę;
 • Instalacja pompy ciepła;
 • Instalacja kolektorów słonecznych.

Schemat kolejności działań dofinansowywanych w programie „Ryś”

rys-schemat

Podstawowe zasady dofinansowania

> Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
> kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
> ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
> dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE – 15% po 2016 r.);
> termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
> dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
> określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
> łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
> maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
> maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
> dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
> Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.

Gdzie uzyskać dofinansowanie

a. za pośrednictwem banków:
środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacje;
banki zostaną wyłonione zgodnie z zasadami określonymi w Prawie ochrony środowiska
i procedurą opisaną w załączniku do programu „Procedura wyboru banków”;
nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki, które podpiszą umowy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze banków).

b. za pośrednictwem WFOŚiGW:
środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek i dotacji;
nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW (terminy zostaną podane po naborze WFOŚiGW).

Harmonogram wdrażania programu

 • rozpoczęcie naboru wniosków dla banków i WFOŚiGW – grudzień 2015;
 • rozpoczęcie naboru wniosków dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez banki i WFOŚiGW – spodziewany w I kwartale 2016 r.
< Powrót